Algemene Leveringsvoorwaarden voor consumenten

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van She Sells zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34226706

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden zoals vermeld op de internetsite, aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 She Sells behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van She Sells worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door She Sells ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door She Sells is ingestemd.

1.7 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij She Sells telefonisch, e-mail dan wel op een andere wijze, door middel van koop op afstand een product aanschaft.

 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door She Sells. She Sells is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt She Sells dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2. Indien uw bestelling geaccepteerd wordt, verplicht u zich daarmee om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. Indien She Sells uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangt, krijgt u een herinnering toegestuurd. She Sells houdt zich het recht voor om bij een betalingsherinnering meerkosten in rekening te brengen.

2.3. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen is geleverd mag deze door de klant kosteloos geannuleerd worden.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van She Sells zijn vrijblijvend en She Sells behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's [inclusief] BTW en exclusief verzendkosten

 

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen uitgezonderd de tijdschriften en sieraden kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld, verminderd met de verzendkosten terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij She Sells worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan She Sells onder vermelding van het factuurnummer, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. She Sells heeft de keus om het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt She Sells zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. She Sells neemt in dit uitzonderlijke geval de retour verzendkosten voor haar rekening na beoordeling van de retour gezonden producten.

4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

  • Stuur een e-mail naar info@shesells.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail naast je naam ook het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen en zend ze binnen 7 dagen na ontvangst retour.

Wij zullen de geretourneerde zending beoordelen en indien van toepassing uw betaling, verminderd met de verzendkosten terugstorten.Wij accepteren geen retourzendingen onder rembours.

‚Äč

5. Betalingen

5.1 Betaling van het volledig verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door She Sells bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien She Sells haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van She Sells om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is She Sells gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door She Sells

 

6. Levering

6.1 De door She Sells opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan She Sells verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u She Sells daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft She Sells de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan She Sells te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is en de originele verpakking onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en She Sells (dan wel door Koper ingeschakelde derden), is She Sells niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van She Sells .

9.2 De administratie van She Sells geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft She Sells in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat She Sells gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan She Sells kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met She Sells in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door She Sells vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 She Sells is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland